نبشی چیست ؟

نبشی

نبشی:پروفیلی که سطح مقطع آن دو ضلع عمود بر هم باشدنبشی نام دارد که در سازه های متفاوت استفاده می شود. این مقطع یکی از مهم ترین مصالح و پروفیل های ساختمانی است که به شکل مرکب و منفرد در پروژه های عمرانی, ساختمانی و صنعتی استفاده می گردد. علاوه بر این می توان از به صورت ترکیبی و با استفاده از وسایل و سازه های دیگر استفاده نمود.

نبشی یکی از مهمترین پروفیل های ساختمانی می باشد که بصورت مرکب و منفرد در ساختمان ها به کار می رود.

ابعاد آن ها ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فندانسیون همچنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود.

نبشی‌ها از لحاظ نوع تولید به دو نوع تقسیم می شوند :

  •  پرسی
  • فابریک

نبشی‌ها از لحاظ نوع ظاهری به دونوع تقسیم می شوند :

  • بال مساوی
  • بال نامساوی

نبشی‌ پرسی چیست؟

این نوع  از یک ورق با طول ۶ متر که از وسط عرض ورق خم شده است می سازند وبه آن شکل می دهند این بدین معنی است که ماهیت اولیه این نوع نبشی از ورق فولادی است.

نبشی‌ فابریک چیست؟

این نوع ازهمان ابتدای فرآیند تولید به شکل نبشی از خط تولید خارج می گردد.

کاربردنبشی :

نبشی کاربردهای متنوعی دارد که از جمله این کاربردها می توان به کاربرد در عضو بادبندی ، ساخت خرپا ، سازه های LSF دکل های انتقال نیرو وانواع قاب های فلزی به کار رفته در ماشین آلات و تجهیزات صنعتی اشاره نمود. در این مقاله به بررسی نحوه اتصال نبشی به عضو اتصال پرداخته شده است .

عضو اتصال در این مقاله سپری در نظر گرفته شده است . این مدل سازی با استفاده از نرم افزار اجزای محدودی ABAQUS انجام گرفته است و در آن ظرفیت باربری نبشی در حالت های مختلف اتصال بررسی شده و نتایج به دست آمده، با نتایج محاسبات آیین نامه ای ظرفیت باربری تک نبشی به روش های LRFD و ASD مقایسه گشته است.

یافتن بهینه ترین حالت اتصال و استفاده از آن باعث افزایش ضریب اطمینان میگردد و به این ترتیب ایمنی سازه ها بدون افزایش اندازه مقاطع وتنها با استفاده از فرم بهینه اتصال افزایش خواهد یافت . از سوی دیگر دراین مقاله،نقاط تمرکز تنش نیز برای هر حالت اتصال معرفی شده اند .

با شناسایی نواحی این نقاط پر تنش و تقویت این محل ها،میتوان بدون افزایش اندازه مقاطع،ایمنی سازه را با هزینه ای بسیارناچیز افزایش داد . بهینه ترین حالت اتصال ، حالتی است که در آن ورق اتصال با هر یک از بال های نبشی ، یک زاویه 54 درجه بسازد و ورق ها به گونه ای قرار گیرند که مراکز ثقل نبشی و ورقهای اتصال همراستا با یکدیگر و بر روی یک خط فرضی استقرار یابند.

در سازه های متعارف فولادی، اتصالات تیر به ستون معمولا با فرض صلب کامل یا مفصل ایده آل طراحی می شوند، اما بیشتر اتصالات واقعی تیر به ستون ، رفتاری مشابه اتصالات نیمه صلب دارند. یکی از انواع اتصالات متداول در سازه های فولادی، اتصال یا نبشی جان و ورق جان می باشد که در صورت تقویت نبشی یا ورق اتصال، اتصال از نوع ساده به سمت اتصال نیمه صلب سوق پیدا می کند.

 

برای اطلاع از قیمت آهن به این صفحه مراجعه کنید : قیمت آهن