Tag - فرایند ترمکس

میلگرد | میلگرد زنگ زده | قیمت میلگرد | زنگ زدگی میلگرد

زنگ زدگی میلگرد

یکی از مواردی که توسط مشتریان به آن اعتراض می شود زنگ زدگی میلگرد ها می باشد که باعث ناراحتی و نارضایتی بسیاری از مشتریان می شود و در نهایت می تواند باعث از دست دادن آن مشتری می [...]

Read more...