قیمت میلگرد ذوب آهن

قیمت میلگرد ذوب آهن

میلگرد ، فولادی است که در سازه های بتنی برای تقویت و تحمل نیروهای کششی استفاده می شود.
بتن ها خود قابلیت استحکام و تحمل فشار را دارند اما نیرو های کششی باعث شکسته شدن بتن می شوند که برای استحکام این مورد از میلگرد ها استفاده می شود .

در ادامه لیستی از قیمت خرید میلگرد بعضی از شرکت های معتبر قابل  مشاهده است.

قیمت خرید میلگرد

تاریخ بروز رسانی: 16 آذر 1398

سایزمحصولحالتآنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
12میلگرد ذوب آهن
شاخه
A3ذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس با کارشناس
14میلگرد ذوب آهن
شاخهA3ذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس با کارشناس
16میلگرد ذوب آهن
شاخه
A3ذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس با کارشناس
18میلگرد ذوب آهن
شاخه
A3ذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس با کارشناس
20میلگرد ذوب آهن
شاخه
A3ذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس با کارشناس
22میلگرد ذوب آهن
شاخه
A3ذوب آهن اصفهانکیلوگرم4780
25میلگرد ذوب آهن
شاخه
A3ذوب آهن اصفهانکیلوگرم4780
28میلگرد ذوب آهن
شاخه
A3ذوب آهن اصفهانکیلوگرم4700
32میلگرد ذوب آهن
شاخه
A3ذوب آهن اصفهانکیلوگرم4780

قیمت میلگردذوب آهن درانبار

تاریخ بروز رسانی: 16 آذر 1398

سایزمحصولحالتآنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
12میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرمتماس با کارشناس
14میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرم5620
16میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرمتماس با کارشناس
18میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرم5350
20میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرمتماس با کارشناس
22میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرمتماس با کارشناس
24میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرم5160
27میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرم5160
32میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرمتماس با کارشناس

قیمت میلگرد قائم

تاریخ بروز رسانی: 16 آذر 1398

سایزمحصولحالتآنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
10میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرم5010
12میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرم4910
14میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرم4910
16میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرم4910
18میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرم4910
20میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرم4910
22میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرم4910
25میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرم4910
28میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرم4910
32میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرم4910

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

تاریخ بروز رسانی: 16 آذر 1398

سایزمحصولحالتآنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
10میلگرد صبا فولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
12میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
14میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرم4920
16میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرم4920
18میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرم4920
20میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرم4920
22میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرم4920
25میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرم4920
28میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
32میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس

قیمت میلگرد فایکو

تاریخ بروز رسانی: 16 آذر 1398

سایزمحصولحالتآنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
10میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
12میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
14میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
16میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
18میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
20میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
22میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
25میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
28میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
32میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس

قیمت میلگرد بافق یزد

تاریخ بروز رسانی: 16 آذر 1398

سایزمحصولحالتآنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
10 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
12 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرم5250
14 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرم5050
16 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرم4930
18 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرم4930
20 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرم4880
22 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرم4880
25 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرم4880
28 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرم4880
32 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرم4880

قیمت میلگرد ابرکوه

تاریخ بروز رسانی: 16 آذر 1398

سایزمحصولحالتآنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
10 میلگرد ابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلوگرم4890
12 میلگرد ابر کوهشاخهA3 ابرکوهکیلوگرمتماس با کارشناس
14 میلگرد ابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلوگرمتماس با کارشناس
16 میلگرد ابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلوگرمتماس با کارشناس
18 میلگرد ابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلوگرمتماس با کارشناس
20 میلگرد ابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلوگرمتماس با کارشناس
22 میلگرد ابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلوگرم4730
25 میلگردابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلوگرم4730
28 میلگردابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلوگرمتماس با کارشناس
32 میلگردابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلو گرم4730

قیمت میلگرد سیادان ابهر

تاریخ بروز رسانی: 16 آذر 1398

سایزمحصولحالتآنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
10 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرم4950
12 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرم4950
14 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرم4900
16 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرم4900
18 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرم4900
20 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرم4900
22 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرم4900
25 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرم4900
28 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرم4900

قیمت میلگرد ظفربناب

تاریخ بروز رسانی: 16 آذر 1398

سایزمحصولحالت
آنالیزمحل تویلواحد(kg)قیمت تومان
8میلگردظفربنابشاخهA2کارخانهکیلو گرم5140
10میلگردظفربنابشاخهA2کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
12 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلوگرم5090
14 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلوگرم5040
16 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلو گرم5040
18 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلو گرم5040
20 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلو گرم5040
22 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلو گرم5040
25 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلو گرم5040
28 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلو گرم5040
32 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلو گرم5040

قیمت میلگرد هیربد

تاریخ بروز رسانی: 16 آذر 1398

سایزمحصولحالت
آنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
8میلگرد هیربدشاخهA2کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
10میلگرد هیربدشاخهA2کارخانهکیلو گرم4950
12میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلوگرم4950
14میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلوگرم4900
16میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
18میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
20میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلو گرم4850
22میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلو گرم4850
25میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلو گرم4850
28میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلو گرم4850
32میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلو گرم4850

از جدیدترین قیمت آهن آگاهی بیابید.

با خدمات جهان آهن آشنا شوید.

از قیمت خرید میلگرد مطلع شوید.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com