قیمت میلگرد ذوب آهن

قیمت میلگرد ذوب آهن

میلگرد ، فولادی است که در سازه های بتنی برای تقویت و تحمل نیروهای کششی استفاده می شود.
بتن ها خود قابلیت استحکام و تحمل فشار را دارند اما نیرو های کششی باعث شکسته شدن بتن می شوند که برای استحکام این مورد از میلگرد ها استفاده می شود .

در ادامه لیستی از قیمت خرید میلگرد بعضی از شرکت های معتبر قابل  مشاهده است.

قیمت خرید میلگرد

تاریخ بروز رسانی: 1397/12/27

سایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت (ریال
12شاخه آجدار
A3
کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
14شاخه آجدار
A3
کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم48500
16شاخه آجدار
A3
کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم47600
18شاخه آجدار
A3
کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم46900
20شاخه آجدار
A3
کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم47600
22شاخه آجدار
A3
کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم46900
25شاخه آجدار
A3
کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم46900
28شاخه آجدار
A3
کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم45100
32شاخه آجدار
A3
کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم46500

قیمت میلگرد کویر کاشان

تاریخ بروز رسانی: 1397/12/27

سایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
8شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
10شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
12شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
14شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
16شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
18شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
20شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
22شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
25شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
28شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
30شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
32شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
36شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
40شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم--

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

تاریخ بروز رسانی: 1397/12/27

سایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
10شاخه آجدارA2کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم50100
12شاخه آجدارA2کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم49100
14شاخه آجدارA2کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم47100
16شاخه آجدارA2کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم47100
18شاخه آجدارA2کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم47100
20شاخه آجدارA2کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم47100
22شاخه آجدارA2کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم47100
25شاخه آجدارA2کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم47100
28شاخه آجدارA2کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم47400
32شاخه آجدارA2کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم47400

قیمت میلگرد بافق یزد

تاریخ بروز رسانی: 1397/12/27

سایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت(ریال)
10شاخه آجدارA2کارخانهبافق یزدکیلو گرم50800
12شاخه آجدارA2کارخانهبافق یزدکیلو گرم49200
14شاخه آجدارA2کارخانهبافق یزدکیلو گرمتماس بگیرید
16شاخه آجدارA2کارخانهبافق یزدکیلو گرمتماس بگیرید
18شاخه آجدارA2کارخانهبافق یزدکیلو گرمتماس بگیرید
20شاخه آجدارA2کارخانهبافق یزدکیلو گرم47700
22شاخه آجدارA2کارخانهبافق یزدکیلو گرمتماس بگیرید
25شاخه آجدارA2کارخانهبافق یزدکیلو گرم47700
28شاخه آجدارA2کارخانهبافق یزدکیلو گرم47700
32شاخه آجدارA2کارخانهبافق یزدکیلو گرم47700

قیمت میلگرد یزد

تاریخ بروز رسانی: 1397/12/27

سایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
10شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
14شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
28شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
30شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
32شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
36شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
40شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
12شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
16شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
18شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
20شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
22شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
25شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
8کلاف آجدارA2کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
10کلاف آجدارA2کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
6.5کلاف سادهA1کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
8کلاف سادهA1کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
10کلاف سادهA1کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
12کلاف سادهA1کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

تاریخ بروز رسانی: 1397/12/27

سایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
12شاخه آجدارA3کارخانهسرمد ابرکوهکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
14شاخه آجدارA3کارخانهسرمد ابرکوهکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
18شاخه آجدارA3کارخانهسرمد ابرکوهکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
20شاخه آجدارA3کارخانهسرمد ابرکوهکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
22شاخه آجدارA3کارخانهسرمد ابرکوهکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
25شاخه آجدارA3کارخانهسرمد ابرکوهکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
28شاخه آجدارA3کارخانهسرمد ابرکوهکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
32شاخه آجدارA3کارخانهسرمد ابرکوهکیلوگرمبا ما تماس بگیرید

قیمت میلگرد قائم

تاریخ بروز رسانی: 1397/12/27

سایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
12شاخه آجدارA2کارخانهقائمکیلوگرم47500
14شاخه آجدارA2کارخانهقائمکیلوگرم46500
16شاخه آجدارA2کارخانهقائمکیلوگرم46500
18شاخه آجدارA2کارخانهقائمکیلوگرم46500
20شاخه آجدارA2کارخانهقائمکیلوگرمتماس بگیرید
22شاخه آجدارA2کارخانهقائمکیلوگرمتماس بگیرید
25شاخه آجدارA2کارخانهقائمکیلوگرمتماس بگیرید
28شاخه آجدارA2کارخانهقائمکیلوگرمتماس بگیرید
32شاخه آجدارA2کارخانهقائمکیلوگرم46500

قیمت میلگرد سیادان ابهر

تاریخ بروز رسانی: 1397/12/27

سایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت(ریال)
8شاخه آجدارA2کارخانهسیادان ابهرکیلو گرم48000
10شاخه آجدارA3کارخانهسیادان ابهرکیلو گرم48000
12شاخه آجدارA3کارخانهسیادان ابهرکیلوگرم48000
14شاخه آجدارA3کارخانهسیادان ابهرکیلوگرم47000
16شاخه آجدارA3کارخانهسیادان ابهرکیلو گرم47000
18شاخه آجدارA3کارخانهسیادان ابهرکیلو گرم47000
20شاخه آجدارA3کارخانهسیادان ابهرکیلو گرم47000
22شاخه آجدارA3کارخانهسیادان ابهرکیلو گرم47000
25شاخه آجدارA3کارخانهسیادان ابهرکیلو گرم47000
28شاخه آجدارA3کارخانهسیادان ابهرکیلو گرم47000

از جدیدترین قیمت آهن آگاهی بیابید.

با خدمات جهان آهن آشنا شوید.

از قیمت خرید میلگرد مطلع شوید.