قیمت میلگرد ذوب آهن

قیمت میلگرد ذوب آهن

میلگرد ، فولادی است که در سازه های بتنی برای تقویت و تحمل نیروهای کششی استفاده می شود.
بتن ها خود قابلیت استحکام و تحمل فشار را دارند اما نیرو های کششی باعث شکسته شدن بتن می شوند که برای استحکام این مورد از میلگرد ها استفاده می شود .

در ادامه لیستی از قیمت خرید میلگرد بعضی از شرکت های معتبر قابل  مشاهده است.

قیمت خرید میلگرد

تاریخ بروز رسانی: 30شهریور ماه 1398

سایزمحصولحالتآنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
12میلگرد ذوب آهن
شاخه
A3ذوب آهن اصفهانکیلوگرم4260
14میلگرد ذوب آهن
شاخهA3ذوب آهن اصفهانکیلوگرم4180
16میلگرد ذوب آهن
شاخه
A3ذوب آهن اصفهانکیلوگرم4190
18میلگرد ذوب آهن
شاخه
A3ذوب آهن اصفهانکیلوگرم4120
20میلگرد ذوب آهن
شاخه
A3ذوب آهن اصفهانکیلوگرم4160
22میلگرد ذوب آهن
شاخه
A3ذوب آهن اصفهانکیلوگرم4160
25میلگرد ذوب آهن
شاخه
A3ذوب آهن اصفهانکیلوگرم4120
28میلگرد ذوب آهن
شاخه
A3ذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس با کارشناس
32میلگرد ذوب آهن
شاخه
A3ذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس با کارشناس

قیمت میلگردذوب آهن درانبار

تاریخ بروز رسانی: 30شهریور ماه 1398

سایزمحصولحالتآنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
12میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرم4240
14میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرم4160
16میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرم4170
18میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرم4090
20میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرم4160
22میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرم4130
25میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرم4130
28میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرم4180
32میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرم4180

قیمت میلگرد قائم

تاریخ بروز رسانی: 30شهریور ماه 1398

سایزمحصولحالتآنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
10میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
12میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرم4120
14میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرم4020
16میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرم4020
18میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرم4020
20میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرم4020
22میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرم4020
25میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرم4020
28میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرم4020
32میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

تاریخ بروز رسانی: 30شهریور ماه 1398

سایزمحصولحالتآنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
10میلگرد صبا فولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرم4380
12میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرم4280
14میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرم4080
16میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرم4080
18میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرم4080
20میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرم4080
22میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرم4080
25میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرم4080
28میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
32میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس

قیمت میلگرد فایکو

تاریخ بروز رسانی: 30شهریور ماه 1398

سایزمحصولحالتآنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
10میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرم4155
12میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرم4125
14میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرم4045
16میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرم4045
18میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرم4045
20میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرم4045
22میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرم4045
25میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرم4045
28میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
32میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرم4045

قیمت میلگرد بافق یزد

تاریخ بروز رسانی: 30شهریور ماه 1398

سایزمحصولحالتآنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
10 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرم4410
12 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرم4210
14 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرم4090
16 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرم4090
18 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرم4040
20 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرم4040
22 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرم4040
25 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرم4040
28 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرم4060
32 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرم4060

قیمت میلگرد ابرکوه

تاریخ بروز رسانی: 30شهریور ماه 1398

سایزمحصولحالتآنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
10 میلگرد ابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلوگرم4190
12 میلگرد ابر کوهشاخهA3 ابرکوهکیلوگرم4080
14 میلگرد ابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلوگرم4060
16 میلگرد ابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلوگرم4060
18 میلگرد ابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلوگرم4010
20 میلگرد ابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلوگرم4010
22 میلگرد ابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلوگرم4010
25 میلگردابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلوگرم4010
28 میلگردابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلوگرم4010
32 میلگردابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلو گرم4040

قیمت میلگرد سیادان ابهر

تاریخ بروز رسانی: 30شهریور ماه 1398

سایزمحصولحالتآنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
10 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
12 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرم4200
14 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرم4100
16 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرم4100
18 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرم4100
20 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرم4100
22 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرم4100
25 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرم4100
28 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرم4100

قیمت میلگرد ظفربناب

تاریخ بروز رسانی: 30شهریور ماه 1398

سایزمحصولحالت
آنالیزمحل تویلواحد(kg)قیمت تومان
8میلگردظفربنابشاخهA2کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
10میلگردظفربنابشاخهA2کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
12 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلوگرم4370
14 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلوگرم4320
16 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلو گرم4320
18 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلو گرم4320
20 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلو گرم4320
22 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلو گرم4320
25 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلو گرم4320
28 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلو گرم4320
32 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلو گرم4320

قیمت میلگرد هیربد

تاریخ بروز رسانی: 30شهریور ماه 1398

سایزمحصولحالت
آنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
8میلگرد هیربدشاخهA2کارخانهکیلو گرم4550
10میلگرد هیربدشاخهA2کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
12میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلوگرم4250
14میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلوگرم4150
16میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلو گرم4150
18میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلو گرم4050
20میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلو گرم4050
22میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلو گرم4050
25میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلو گرم4050
28میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلو گرم4150
32میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلو گرم4150

از جدیدترین قیمت آهن آگاهی بیابید.

با خدمات جهان آهن آشنا شوید.

از قیمت خرید میلگرد مطلع شوید.