قیمت میلگرد ذوب آهن

قیمت میلگرد ذوب آهن

میلگرد ، فولادی است که در سازه های بتنی برای تقویت و تحمل نیروهای کششی استفاده می شود.
بتن ها خود قابلیت استحکام و تحمل فشار را دارند اما نیرو های کششی باعث شکسته شدن بتن می شوند که برای استحکام این مورد از میلگرد ها استفاده می شود .

در ادامه لیستی از قیمت خرید میلگرد بعضی از شرکت های معتبر قابل  مشاهده است.

قیمت خرید میلگرد

تاریخ بروز رسانی: 26 خرداد1399

سایزمحصولحالتآنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
12میلگرد ذوب آهن
شاخه
A3ذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس با کارشناس
14میلگرد ذوب آهن
شاخهA3ذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس با کارشناس
16میلگرد ذوب آهن
شاخه
A3ذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس با کارشناس
18میلگرد ذوب آهن
شاخه
A3ذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس با کارشناس
20میلگرد ذوب آهن
شاخه
A3ذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس با کارشناس
22میلگرد ذوب آهن
شاخه
A3ذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس با کارشناس
25میلگرد ذوب آهن
شاخه
A3ذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس با کارشناس
28میلگرد ذوب آهن
شاخه
A3ذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس با کارشناس
32میلگرد ذوب آهن
شاخه
A3ذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس با کارشناس

قیمت میلگردذوب آهن درانبار

تاریخ بروز رسانی: 26 خرداد1399

سایزمحصولحالتآنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
12میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرمتماس با کارشناس
14میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرمتماس با کارشناس
16میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرمتماس با کارشناس
18میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرمتماس با کارشناس
20میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرمتماس با کارشناس
22میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرمتماس با کارشناس
24میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرمتماس با کارشناس
28میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرمتماس با کارشناس
32میلگرد ذوب آهنشاخهA3انبار جهان آهنکیلوگرمتماس با کارشناس

قیمت میلگرد قائم

تاریخ بروز رسانی: 26 خرداد1399

سایزمحصولحالتآنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
10میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
12میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
14میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
16میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
18میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
20میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
22میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
25میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
28میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
32میلگردقائمشاخهA2کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

تاریخ بروز رسانی: 26 خرداد1399

سایزمحصولحالتآنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
10میلگرد صبا فولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
12میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
14میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
16میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
18میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
20میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
22میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
25میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
28میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
32میلگرد صبافولاد زاگرسشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس

قیمت میلگرد فایکو

تاریخ بروز رسانی: 26 خرداد1399

سایزمحصولحالتآنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
10میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
12میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
14میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
16میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
18میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
20میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
22میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
25میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
28میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
32میلگرد فایکوشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس

قیمت میلگرد بافق یزد

تاریخ بروز رسانی: 26 خرداد1399

سایزمحصولحالتآنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
10 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
12 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
14 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
16 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
18 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
20 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
22 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
25 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
28 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
32 میلگردبافق یزدشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس

قیمت میلگرد ابرکوه

تاریخ بروز رسانی: 26 خرداد1399

سایزمحصولحالتآنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
10 میلگرد ابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلوگرمتماس با کارشناس
12 میلگرد ابر کوهشاخهA3 ابرکوهکیلوگرمتماس با کارشناس
14 میلگرد ابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلوگرمتماس با کارشناس
16 میلگرد ابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلوگرمتماس با کارشناس
18 میلگرد ابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلوگرمتماس با کارشناس
20 میلگرد ابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلوگرمتماس با کارشناس
22 میلگرد ابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلوگرمتماس با کارشناس
25 میلگردابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلوگرمتماس با کارشناس
28 میلگردابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلوگرمتماس با کارشناس
32 میلگردابر کوهشاخهA3ابرکوهکیلو گرمتماس با کارشناس

قیمت میلگرد سیادان ابهر

تاریخ بروز رسانی: 26 خرداد1399

سایزمحصولحالتآنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
10 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
12 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
14 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
16 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
18 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
20 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
22 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
25 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
28 میلگرد سیادان ابهرشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس

قیمت میلگرد ظفربناب

تاریخ بروز رسانی: 26 خرداد1399

سایزمحصولحالت
آنالیزمحل تویلواحد(kg)قیمت تومان
8میلگردظفربنابشاخهA2کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
10میلگردظفربنابشاخهA2کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
12 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
14 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
16 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
18 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
20 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
22 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
25 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
28 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
32 میلگردظفربنابشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس

قیمت میلگرد هیربد

تاریخ بروز رسانی: 26 خرداد1399

سایزمحصولحالت
آنالیزمحل تحویلواحد(kg)قیمت تومان
8میلگرد هیربدشاخهA2کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
10میلگرد هیربدشاخهA2کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
12میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
14میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
16میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
18میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
20میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
22میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
25میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
28میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
32میلگرد هیربدشاخهA3کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس

از جدیدترین قیمت آهن آگاهی بیابید.

با خدمات جهان آهن آشنا شوید.

از قیمت خرید میلگرد مطلع شوید.

بازدیدها: 1115

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com