قیمت میلگرد ذوب آهن

قیمت میلگرد ذوب آهن

میلگرد ، فولادی است که در سازه های بتنی برای تقویت و تحمل نیروهای کششی استفاده می شود.
بتن ها خود قابلیت استحکام و تحمل فشار را دارند اما نیرو های کششی باعث شکسته شدن بتن می شوند که برای استحکام این مورد از میلگرد ها استفاده می شود .

در ادامه لیستی از قیمت خرید میلگرد بعضی از شرکت های معتبر قابل  مشاهده است.

قیمت خرید میلگرد

تاریخ بروز رسانی: 1398/2/2

سایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت (تومان)
12شاخه آجدار
A3
کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
14شاخه آجدار
A3
کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم5410
16شاخه آجدار
A3
کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم5350
18شاخه آجدار
A3
کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم5280
20شاخه آجدار
A3
کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم5280
22شاخه آجدار
A3
کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم5280
25شاخه آجدار
A3
کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم5280
28شاخه آجدار
A3
کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
32شاخه آجدار
A3
کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد کویر کاشان

تاریخ بروز رسانی: 1398/2/2

سایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( تومان)
8شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم5100
10شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم5100
12شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم4970
14شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم4900
16شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم4900
18شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم4800
20شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم4800
22شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم4800
25شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم4800
28شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم4750
30شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم4750
32شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم4750
36شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم4950
40شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم4950

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

تاریخ بروز رسانی: 1398/2/2

سایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( تومان)
10شاخه آجدارA2کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
12شاخه آجدارA2کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم4900
14شاخه آجدارA2کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم4750
16شاخه آجدارA2کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم4750
18شاخه آجدارA2کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم4750
20شاخه آجدارA2کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم4750
22شاخه آجدارA2کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم4750
25شاخه آجدارA2کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم4750
28شاخه آجدارA2کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم4780
32شاخه آجدارA2کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم4780

قیمت میلگرد بافق یزد

تاریخ بروز رسانی: 1398/2/2

سایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت(تومان)
10شاخه آجدارA2کارخانهبافق یزدکیلو گرمتماس بگیرید
12شاخه آجدارA2کارخانهبافق یزدکیلو گرمتماس بگیرید
14شاخه آجدارA2کارخانهبافق یزدکیلو گرمتماس بگیرید
16شاخه آجدارA2کارخانهبافق یزدکیلو گرمتماس بگیرید
18شاخه آجدارA2کارخانهبافق یزدکیلو گرمتماس بگیرید
20شاخه آجدارA2کارخانهبافق یزدکیلو گرمتماس بگیرید
22شاخه آجدارA2کارخانهبافق یزدکیلو گرمتماس بگیرید
25شاخه آجدارA2کارخانهبافق یزدکیلو گرمتماس بگیرید
28شاخه آجدارA2کارخانهبافق یزدکیلو گرمتماس بگیرید
32شاخه آجدارA2کارخانهبافق یزدکیلو گرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد یزد

تاریخ بروز رسانی: 1398/2/2

سایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( تومان)
10شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
14شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
28شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
30شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
32شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
36شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
40شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
12شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
16شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
18شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
20شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
22شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
25شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
8کلاف آجدارA2کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
10کلاف آجدارA2کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
6.5کلاف سادهA1کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
8کلاف سادهA1کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
10کلاف سادهA1کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
12کلاف سادهA1کارخانهیزدکیلوگرمبا ما تماس بگیرید

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

تاریخ بروز رسانی: 1398/2/2

سایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( تومان)
12شاخه آجدارA3کارخانهسرمد ابرکوهکیلوگرم4860
14شاخه آجدارA3کارخانهسرمد ابرکوهکیلوگرم4810
18شاخه آجدارA3کارخانهسرمد ابرکوهکیلوگرم4760
20شاخه آجدارA3کارخانهسرمد ابرکوهکیلوگرم4760
22شاخه آجدارA3کارخانهسرمد ابرکوهکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
25شاخه آجدارA3کارخانهسرمد ابرکوهکیلوگرم4760
28شاخه آجدارA3کارخانهسرمد ابرکوهکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
32شاخه آجدارA3کارخانهسرمد ابرکوهکیلوگرم4760

قیمت میلگرد قائم

تاریخ بروز رسانی: 1398/2/2

سایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( تومان)
12شاخه آجدارA2کارخانهقائمکیلوگرم4900
14شاخه آجدارA2کارخانهقائمکیلوگرم4800
16شاخه آجدارA2کارخانهقائمکیلوگرم4800
18شاخه آجدارA2کارخانهقائمکیلوگرمتماس بگیرید
20شاخه آجدارA2کارخانهقائمکیلوگرمتماس بگیرید
22شاخه آجدارA2کارخانهقائمکیلوگرمتماس بگیرید
25شاخه آجدارA2کارخانهقائمکیلوگرمتماس بگیرید
28شاخه آجدارA2کارخانهقائمکیلوگرمتماس بگیرید
32شاخه آجدارA2کارخانهقائمکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد سیادان ابهر

تاریخ بروز رسانی: 1398/2/2

سایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت(تومان)
8شاخه آجدارA2کارخانهسیادان ابهرکیلو گرم5000
10شاخه آجدارA3کارخانهسیادان ابهرکیلو گرم5000
12شاخه آجدارA3کارخانهسیادان ابهرکیلوگرم4900
14شاخه آجدارA3کارخانهسیادان ابهرکیلوگرم4900
16شاخه آجدارA3کارخانهسیادان ابهرکیلو گرم4900
18شاخه آجدارA3کارخانهسیادان ابهرکیلو گرم4900
20شاخه آجدارA3کارخانهسیادان ابهرکیلو گرم4900
22شاخه آجدارA3کارخانهسیادان ابهرکیلو گرم4900
25شاخه آجدارA3کارخانهسیادان ابهرکیلو گرم4900
28شاخه آجدارA3کارخانهسیادان ابهرکیلو گرم4900

از جدیدترین قیمت آهن آگاهی بیابید.

با خدمات جهان آهن آشنا شوید.

از قیمت خرید میلگرد مطلع شوید.