جدول وزنی میلگرد

با استفاده از جدول وزنی میلگرد و  فرمول وزن میلگرد میتوان وزن میلگرد با قطر مختلف و طول متفاوت را محاسبه کرد.

نحوه محاسبه وزن میلگرد

جدول وزنی میلگرد

وزن هر شاخه میلگرد (kg)810121416182022252832
وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان۴٫۷۴۷٫۳۹۲۱۰٫۶۵۶۱۴٫۵۲۱۸٫۹۶۲۴۲۹٫۶۴۳۵٫۷۶۴۶٫۲۵۷٫۹۶۷۵٫۷۲
وزن میلگرد کویر کاشان----۱۱۱۴٫۸۱۹٫۲۲۴٫۶۳۰۳۶۴۶٫۴۵۸٫۵۷۶
وزن میلگرد اهواز۴٫۵--۱۰٫۵۱۵۲۰۲۵----------
وزن میلگرد نیشابور------۱۴٫۲ ۱۴٫۶۱۸٫۸ ۱۹٫۲۲۴ ۲۴٫۴۲۹ ۲۹٫۴۳۶ ۳۶٫۴۴۶٫۸ ۴۷٫۲۵۷٫۸ ۵۸٫۵--
وزن میلگرد سیرجان----۱۰ ۱۰٫۵۱۳ ۱۳٫۴۱۷٫۵۲۲٫۵----------
وزن میلگرد شاهین بناب۴٫۴۴ ۴٫۶۶۷٫۰۷ ۷٫۳۱۱۰٫۱۹ ۱۰٫۵۴۱۳٫۸۸ ۱۴٫۳۶۱۸٫۲۹ ۱۸٫۷۷۲۳٫۱۶ ۲۳٫۷۶۲۸٫۶۰ ۲۹٫۳۵۳۴٫۵۰ ۳۵٫۴۱۴۴٫۷۵ ۴۵٫۵۷۵۵٫۹۲ ۵۷٫۳۹۷۳٫۰۵ ۷۴٫۹۸
وزن میلگرد ظفر بناب۴٫۲۶٫۲۱۰٫۲۱۳٫۶۱۷٫۳۲۲٫۱۲۸۳۵٫۵۴۵٫۹----
وزن میلگرد حسن رود۴٫۷۶٫۹۱۰۱۳٫۷۱۸۲۲٫۹۲۹٫۶--------
وزن میلگرد آذر فولاد امین۴٫۴۱۷۱۰٫۱۳۱۳٫۹۱۸٫۱۳۲۳۲۸٫۳۳۴٫۲۴۴٫۶۵۶۷۳٫۱
وزن میلگرد میانه------۱۴٫۵۱۹۲۴۲۹٫۵۳۶۴۶٫۵----
وزن میلگرد امیرکبیر خزر----۱۰٫۷ ۱۱٫۱۱۳٫۷ ۱۴٫۲۱۸ ۱۸٫۵۲۴۲۸ ۲۹--------
وزن میلگرد آریان فولاد--۷۱۰۱۴۱۸۲۳------۳۰--
وزن میلگرد کاوه تیکمه داش۴٫۵۹۶۷٫۲۸۴۱۰٫۱۵۲۱۳٫۸۶۱۸٫۹۶۲۳٫۲۸۲۸٫۴۳۴٫۴۱۴۴٫۸۸۵۶٫۸۸۷۴٫۴
وزن میلگرد شاهرود--------۱۸ ۱۹٫۵۲۴ ۲۵۲۹٫۵ ۳۱--------
وزن میلگرد ارگ تبریز------۱۴٫۵۱۸٫۵ ۱۹۲۳ ۲۴۲۹٫۵۳۵ ۳۵٫۵------
وزن میلگرد شمس تهران----۹٫۵ ۱۰----------------
وزن میلگرد دماوند------۱۵۱۷ ۱۸------------
وزن میلگرد کرمان--------۱۹------------
وزن میلگرد الیگودرزکلاف ۵۰۰ کیلوییکلاف ۵۰۰ کیلوییکلاف ۵۰۰ کیلویی----------------
وزن میلگرد شیرازکلاف ۳۲۰ کیلوییکلاف ۳۲۰ کیلوییکلاف ۳۲۰ کیلوییکلاف ۳۲۰ کیلویی--------------

بازدیدها: 113

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com